HCEindhoven02.jpg HCEindhoven03.jpg HCEindhoven01.jpg
 

Informatie - Trimhockey

Hier vind je informatie over de mogelijkheden om trimhockey te spelen met een aantal andere enthousiaste hockeyers.
 
 
 
Wat houdt trimhockey in?
 
Het doel en achtergrond van trimhockey
Trimhockey is ontstaan doordat groepen ouders zonder enige hockeyervaring op een tijdstip dat de velden beschikbaar waren met elkaar zijn gaan hockeyen. Hockey in aangepaste vorm, buiten competitieverband en vooral voor de gezelligheid.

In de loop der jaren is gebleken dat er duidelijke behoefte was aan deze recreatieve vorm van hockey, die men uiteindelijk trimhockey is gaan noemen, mede omdat vele ouders met een kind op de hockeyclub het leuk vonden om spelenderwijs te leren hockeyen en meer te begrijpen van het hockeyspel.

Steeds meer mensen zijn gaan trimhockeyen, maar ook steeds meer verschillende groepen zijn dat gaan doen. De meerderheid wordt nog altijd gevormd door de groep ouders van boven de dertig met heel weinig of geen hockeyervaring. Daarbij is een groep gekomen die puur uit sociaal sportief oogpunt van deze vorm van vrijetijdsbesteding gebruik wil maken, zonder via kinderen aan het hockey verbonden te zijn. Als laatste is er de groep ex-competitiespelers die het weekeinde niet langer gebonden willen zijn en graag deelnemen aan deze vrijblijvende en recreatieve vorm van hockey.

Belangrijk is dat, ongeacht de hockeyervaring van een trimhockeyer, het doel van trimhockey niet uit het oog wordt verloren:
- Gezellig met elkaar leren hockeyen dan wel anderen laten (leren) hockeyen!
- Vrijblijvend (competitieloos) met elkaar sporten
 
Motivatie trimhockeyers
Wat zet mensen er toe aan, deel te nemen aan trimhockey? Verschillende motieven kunnen hieraan ten grondslag liggen:
- Leren hockeyen.
- Het spel van de kinderen beter leren begrijpen.
- Actief buiten bezig zijn.
- Instandhouden of verbeteren van de lichamelijke conditie.
- Sociaal contact, gezelligheid.
- Ontspanning door de activiteiten buiten met nieuwe sociale contacten
- Geen weekendverplichting in de vorm van competitie op zondag.
 
Samenstelling van de groep
Trimhockeyers zijn moeilijk onder één noemer te brengen! De deelnemers verschillen vaak in:
a. leeftijd
b. fysieke getraindheid
c. bekwaamheid - hockeyvaardigheid
d. geslacht
 
Leeftijd en fysieke getraindheid
Verschillen in leeftijd en fysieke getraindheid veroorzaken verschillen in uitvoeringstempo. De trainer schept een zodanige situatie dat iedere deelnemer de oefeningen in zijn eigen tempo kan uitvoeren.
 
Bekwaamheid
De meeste trimhockeyers hebben bij aanvang weinig tot geen hockeyervaring. Soms doen er ook mensen mee, die vroeger wel gehockeyd hebben. Op zich hoeft dat geen problemen op te leveren; enige ervaring in de groep kan het spelniveau zelfs verhogen. Belangrijk hierbij is wel de instelling van de betreffende deelnemer: hij moet de interesses van de groep kunnen delen (gezelligheid, laten en leren hockeyen)!
De trainer kan d.m.v. differentiatie adequaat inspelen op de verschillen in hockeyvaardigheid. Wanneer het deelnemersaantal groot is, kunnen er niveaugroepen worden samengesteld.
 
Heren/Dames
Herengroepen, damesgroepen en gemengde groepen: ze bestaan allemaal!
En iedere groep heeft zo zijn eigen charme! Een voordeel van 'gescheiden' trimhockey is, dat het fysieke verschil tussen de deelnemers niet zo groot is. Niet-gemengde groepen hebben zo hun eigen cultuur: een eigen vorm van gezelligheid en gespreksstof. Een ander voordeel van
niet-gemengde groepen kan het tijdstip zijn waarop men wenst te trimhockeyen. Damesgroepen trimhockeyen vaak op een ochtend, wat hun gezien de kinderen en/of werk goed uitkomt. Er bestaan echter ook avondgroepen voor werkende dames!

Uit bovenstaande blijkt wel dat mensen met verschillende achtergronden deel (kunnen) nemen aan trimhockey. Indien men dezelfde interesses deelt en de trainer de verschillen in vaardigheid weet te stroomlijnen, hoeft dit weinig problemen op te leveren.

Trimhockeyactiviteiten
De training
Net als een gewone training is de trimhockeytraining opgebouwd uit:
- de warming-up (evt. aangevuld met conditietraining)
- het oefenen van hockeyvaardigheden
- de afsluiting: het spelen van een partijtje hockey
- de cooling-down
Ter afsluiting is het clubhuis open voor koffie of een ander drankje en het onderlinge contact!
 
De warming-up
De groep bestaat uit deelnemers met en zonder (intensief) sportverleden. Daarom is het extra belangrijk de training te beginnen met een goed gedoseerde, rustig opgebouwde en relatief lange warming-up. De warming-up wordt met de hele groep (collectief) gedaan, maar iedereen moet de oefeningen op eigen tempo kunnen uitvoeren.
 
Conditietraining
Sommige trimhockeyers willen nadrukkelijk hun conditie verbeteren. Omdat de verschillen groot zijn, zullen ook hier variaties moeten worden ingepast. Zowel diverse vormen van looptraining (afwisselen in tijd, afstand, loopvormen), loopspelen, maar ook oefeningen met bal en stick kunnen bijdragen aan het verbeteren van de conditie. Er moet in ieder geval een bepaalde vorm van moeheid ontstaan. Bijvoorbeeld kleine partijtjes 4 tegen 4 spelen en dan niet stoppen bij een overtreding vinden ze vaak leuker dan eenvoudig rondjes lopen.
 
Oefenen van hockeyvaardigheden
Na de warming-up wordt aandacht besteed aan de basistechniek en -tactiek. Hierbij geldt: houdt het simpel! In het 'sec' oefenen van complexe patronen zoals het uitverdedigen zijn de meeste trimhockeyers niet geïnteresseerd. Bovendien missen ze de technische vaardigheid om deze patronen goed uit te voeren. Indien de groep toe is aan tactische zaken als uitverdedigen en opbouwen, dan kan dit het beste in het partijspel aan de orde komen, d.m.v. het geven van aanwijzingen.
Het is een bekend gegeven dat de hockeytechniek vrij lastig is. Het is evenzeer bekend dat het leereffect en de motivatie ver beteren naarmate het aantal gelukte acties groter wordt.
Hoe kan de trainer ertoe bijdragen dat er veel acties lukken?
Allereerst moet de techniek eenvoudig gehouden worden. Dat kan door te kiezen voor een brede stickvoering (= de handen uit elkaar), zodat vrijwel alle elementaire hockeytechnieken behoorlijk geoefend en toegepast kunnen worden. Vervolgens moet de techniek goed uitgevoerd worden. Voor de trainer betekent dit: voortdurend (individueel en groepsgericht) corrigeren en vanaf het begin met nadruk de juiste techniek demonstreren en ook beargumenteren (effectiviteit, veiligheid enz.). Het is nl. veel moeilijker om ingeslepen fouten af te leren, dan om nieuwe bewegingen goed aan te leren.
Wil de trainer tegemoet komen aan het bewegingsmotief van trimhockeyers, dan zal hij de techniek intensief moeten laten oefenen. Dit kan door te kiezen voor dynamische oefen- en spelsituaties waarin veel balcontact voorkomt en waarin het herhalen van de beweging onmiddellijk mogelijk is.
 
De afsluiting
Niet alleen kinderen roepen om 'partijtje'; de meeste volwassenen vinden het partijtje ook het leukste onderdeel van de training. Afhankelijk van het niveau kunnen de spelregels en de grootte van het speelveld aangepast worden.
 
Cooling-down
5 minuten rustig uitlopen voorkomt een hoop spierpijn en stijfheid.
 
Oefenwedstrijden en toernooien
Afhankelijk van het niveau en interesse kiest de groep er wel/niet voor om wedstrijden te spelen en/of deel te nemen aan toernooien.
Om veilig te kunnen spelen moeten de basistechnieken eerst in voldoende mate beheerst worden en moet men op de hoogte zijn van de spelregels. Dit zijn voorwaarden om aan wedstrijden deel te nemen! Na een periode van oefenen kunnen er vriendschappelijke wedstrijden gespeeld worden tegen trimhockeygroepen van andere verenigingen. Dit kan ook in de vorm van toernooien.
Bij het spelen van wedstrijden en toernooien is het belangrijk dat de beide teams goed op de hoogte zijn van elkaars niveau en de samenstelling van de groep, zodat er verantwoord gespeeld kan worden. Bij het trimhockey is de prestatie ondergeschikt aan het plezier. Natuurlijk wil iedereen winnen, maar dit moet niet leiden tot prestatief gedrag dat ten koste gaat van het plezier. De toernooiorganisatie kan bij de poule-indeling rekening houden met de speelsterkte van de deelnemende teams. Er zijn verenigingen die er voor kiezen om in hun toernooi geen finale te spelen of waar er naast wedstrijdpunten ook punten te verdienen zijn voor sportiviteit.

Naast toernooien in het weekend, organiseren verenigingen ook kleinschalige avondtoernooien (8 tot 12 teams).
Spelregels
In principe geldt voor de trimhockeywedstrijden het KNHB spelreglement. Wel kunnen bij wedstrijden en toernooien enkele regels aangepast c.q. toegevoegd worden ten behoeve van het verhogen van de spelvreugde, dan wel om de veiligheid te bevorderen. Zo wel bij onderlinge wedstrijden als bij toernooien moeten de teams duidelijk op de hoogte zijn van eventuele afwijkende regels.
Regels met betrekking tot afhouden, gevaarlijk spel en shoot moeten zonder meer van kracht blijven maar zo kan men bijvoorbeeld mét of zonder strafcorner spelen, verbieden om hoog te spelen, wel of niet toestaan van vliegende keeper en regels met betrekking over het afronden op doel (slaan/pushen, hoog/laag). Wanneer gemengde groepen tegen elkaar spelen, kan van te voren afspraken gemaakt worden over het aantal mannelijke en vrouwelijke deelnemers.
Competitie
De meeste trimhockeyers hebben geen behoefte aan wekelijkse wedstrijden. Ze willen in een ontspannen sfeer aan hun techniek sleutelen, lekker bewegen en zich niet binden aan competitieverplichtingen.
Trimhockeyers die al wat verder gevorderd zijn en het wél leuk vinden om elke week een wedstrijd te spelen kunnen, individueel of per team, 'doorstromen' naar het competitiehockey op
de zondag of, voor dames, bij de damesveteranen op dinsdagmorgen of donderdagmiddag (afhankelijk van het district).
De individuen en/of teams die competitie willen spelen, draaien dus mee in de reguliere competities en vallen onder de paraplu van de KNHB. Er is dus geen sprake van een trimhockeycompetitie!
De reden om geen competitie voor trimhockeyers op te zetten is tweeledig. Ten eerste tast een competitie de identiteit van het trimhockey aan. Onder deze identiteit wordt verstaan: het wekelijkse uurtje bewegen, waarin de beginselen van het hockeyspel worden aangeleerd, zonder competitiedruk en -verplichtingen. Om een trimhockeyer te citeren: 'Maak er geen competitie van. Dit heeft bij mijn oude club al geleid tot het einde van het trimhockey'.
Wanneer trimhockey
Bekijken we het trimhockey 'in den lande', dan blijkt dat er op verschillende dagen en tijdstippen getraind wordt:
- Op een doordeweekse avond: enkele dames- en herengroepen maar vooral gemengde
groepen
- Op een doordeweekse ochtend of middag: vooral damesgroepen
- In het weekend, bijvoorbeeld zaterdag- of zondagochtend: dames-, heren- en gemengde groepen
Het één en ander hangt af van de beschikbaarheid van de velden, de trainer en uiteraard de wensen van de deelnemers.
Het mooie van het trimhockey voor een vereniging is dat ze dit in principe niet in het druk bezette weekend hoeven in te plannen. Het zorgt voor een betere verdeling van het gebruik van het kunstgrascomplex
Verzekering
De meeste verenigingen hebben voor hun leden een hockey(ongevallen)verzekering afgesloten. Dit is een aanvullende verzekering voor de onkosten, die niet worden gedekt door de eigen ziektekosten- of WA-verzekering. Een trimhockey kan op dezelfde manier aanspraak maken op de clubverzekering dan een ander lid. Criteria zijn immers lid zijn van de vereniging.
 
Zin om mee te doen? Meld je aan en stuur een e-mail naar de commissie Senioren
 

HOOFDSPONSORS EN PARTNERS

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Bezoekadres:
Marathonloop 5
5624 MC Eindhoven
Tel. 040-2482367

KvK 40238407